Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 QAR Ký hiệu tiền tệ QAR ( Rials) của Qatar Qatar, Rials
2 QAM Điều biên vuông Quardrature Am
3 QTKD Quản trị kinh doanh
4 QTI Quảng Trị (53 - mã tỉnh, dịch vụ)
5 QTE Quốc Tế (0 - mã tỉnh, dịch vụ)
6 QTCSDL Quản trị Cơ sở dữ liệu
7 QT Quốc tế
8 QSX ĐH KHXH và NV-QGTP.HCM
9 QST ĐH KH Tự nhiên-QGTP.HCM
10 QSQ ĐH Quốc Tế-ĐHQGTP.HCM
11 QSK Khoa Kinh tế-ĐHQGTP.HCM
12 QSDĐ quyền sử dụng đất
13 QSD quyền sử dụng
14 QSB ĐH Bách khoa-QGTP.HCM
15 QS Quân sự
16 QS Môn học quân sự
17 QRT Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
18 QPTD Quốc phòng toàn dân
19 QNM Quảng Nam (510 - mã tỉnh, dịch vụ)
20 QNI Quảng Ngãi (55 - mã tỉnh, dịch vụ)
21 QNH Quảng Ninh (33 - mã tỉnh, dịch vụ)
22 QNĐN Quảng Nam Đà Nẵng
23 QN Quảng Ninh
24 QLTT Quản lý thị trường
25 QLĐT Quản lý Đào tạo